December 2016 का पोस्टहरूमेरो म

– तेजेश्वरबाबु ग्वंगः म एक प्रवाह आफ्नै गति भित्रको म एक स्वाभाव आफ्नै आचारण भित्रको । गतिशील निरन्तरताले स्वच्छ पखालिएको आचरण मेरो म एक मेलमिलाप सद्भावपूर्ण मुटुको म एक मानव मार्ग नडगमगाएको